Οι μονώσεις στο σπίτι παρέχουν αντίσταση στη ροή θερμότητας. Όσο  μεγαλύτερη αντίσταση ροής θερμότητας σας παρέχει η μόνωση, τόσο μεγαλύτερη η μείωση του κόστους θέρμανσης και ψύξης σας. Ο σωστός τρόπος μόνωσης του σπιτιού σας, όχι μόνο μειώνει το κόστος θέρμανσης και ψύξης, αλλά επίσης βελτιώνει την άνεση και τις συνθήκες διαβίωσής σας.

Για να καταλάβουμε πώς λειτουργούν οι μονώσεις πρέπει να κατανοήσουμε τη ροή θερμότητας, η οποία περιλαμβάνει τρεις βασικούς μηχανισμούς – την αγωγή, την συναγωγή και την ακτινοβολία. Πιο αναλυτικά:

  • Η αγωγή είναι ο τρόπος με τον οποίο η θερμότητα κινείται μέσα από υλικά, όπως όταν ένα κουτάλι τοποθετείται σε ένα ζεστό φλιτζάνι καφέ και αυτό άγει την θερμότητα μέσα από τη λαβή του στο χέρι σας. 
  • Η συναγωγή είναι ο τρόπος στον οποίο η θερμότητα κυκλοφορεί μέσα από υγρά και αέρια. Ο ζεστός αέρας είναι πιο ελαφρύς και ανεβαίνει πιο ψηλά, ενώ ο ψυχρός είναι πυκνότερος και βαρύτερος και μένει μέσα στο σπίτι σας.
  • Η θερμότητα μέσω ακτινοβολίας ταξιδεύει σε ευθεία γραμμή και ζεσταίνει οτιδήποτε είναι σταθερό στην πορεία της και απορροφά την ενέργειά της.